Vedtægter


Vedtægter

· §1 .  Foreningens navn er Hjørring Amts Biavlerforening, Forkortes HAB

       · Foreningens hjemsted er formandens adresse

       · Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening

· §2 · Foreningens formål er at skabe interesse for biavl i det

         Gamle Hjørring Amt ved:

       · Afholdelse af møder og udbredelse af kendskab til biavl.

       · Vejledning i praktisk biavl i skole/medlemmernes bigård.

       · Vejledning i sygdomsbekæmpelse, samt forebyggelse på disse                                  områder.

· §3 · Enhver der anerkender disse vedtægter kan optages i HAB

· §4 · Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse, og medlemsskab                                starter ved betaling heraf

· §5 · Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte

       .  dato og sted offentliggøres på foreningens hjemmeside,

          senest 14 dage før generalforsamlingen

       .  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af kalenderåret, og er                      foreningens højeste myndighed.

       .  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7                    dage før generalforsamlingen. Alle valg er gældende i 2 år.

          Dirigenten afgør hvorledes afstemninger skal foregå.

       .  Stillede forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.

          Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

       .  Hvert år vælges én revisor.

       .  Ved eventuel nyvalg af bestyrelsen, afgår den mindre halvdel efter

          1 års forløb. Første gang ved lodtrækning.

       ·  Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen

          eller såfremt 1/4 af medlemmerne skriftlig fremsætter begæring herom

          til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 2 måneder efter

          begæringen er fremsat. Valgbare er kun medlemmer, der enten er til stede

          på generalforsamlingen, eller ved fuldmagt har tilkendegivet at de vil

          modtage valg.

· §6 ·  Dagsorden ved generalforsamling:

       ·  1. Valg af dirigent

       ·  2. Formandens beretning

       ·  3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

       ·  4. Bestyrelsens forslag

       ·  5. Indkomne forslag

       ·  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

       ·  7. Valg af suppleant

       ·  8. Valg af revisor

       ·  9. Eventuelt

· §7 ·  Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

· §8 ·  Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder

          Hjørring Amts Biavlerforenings interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.

          Eksklusionen kræver enstemmighed i bestyrelsen. Eksklusionen træder

          i kraft straks efter vedtagelse, men kan af den ekskluderede ankes til

          endelig afgørelse på generalforsamlingen. Begge parter har ret til at                        udtale sig inden afstemningen. Der kræves 2/3 flertal for eksklusionen

       ·  Et bestyrelsesmedlem er inhabil ved behandling af egen sag, og                                suppleanten indkaldes.

· §9 ·  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der er valgt for 2 år af gangen,                           således at 4 er på valg i lige år og 3 i ulige år.

           Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år umiddelbart efter

           generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer

· §10 · Kassereren fører regnskab, foretager udbetalinger og sørger for at få

           regnskabet rettidigt revideret.

· §12 · Regnskabsåret er fra 1/10 til den 30/9

         · Revisorens godkendelse af regnskabet må indeholde en bemærkning om

           pengemidlernes tilstedeværelse.