Vedtægter


· §1 . Foreningens navn er Hjørring Amts Biavlerforening, Forkortes HAB

       · Foreningens hjemsted er formandens adresse

       · Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening

· §2 · Foreningens formål er at skabe interesse for biavl i det

         Gamle Hjørring Amt ved:

       · Afholdelse af møder og udbredelse af kendskab til biavl.

       · Vejledning i praktisk biavl i skole/medlemmernes bigård.

       · Vejledning i sygdomsbekæmpelse, samt forebyggelse på disse områder.

· §3 · Enhver der anerkender disse vedtægter kan optages i HAB

· §4 · Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse, og medlemsskab starter

         ved betaling heraf

· §5 · Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte

       . dato og sted offentliggøres på foreningens hjemmeside,

         senest 14 dage før generalforsamlingen

       . Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af kalenderåret, og er

         foreningens højeste myndighed.

       . Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senes

         7 dage før generalforsamlingen. Alle valg er gældende i 2 år.

         Dirigenten afgør hvorledes afstemninger skal foregå.

       . Stillede forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.

         Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

       . Hvert år vælges én revisor.

       . Ved eventuel nyvalg af bestyrelsen, afgår den mindre halvdel efter

         1 års forløb. Første gang ved lodtrækning.

       · Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen

         eller såfremt 1/4 af medlemmerne skriftlig fremsætter begæring herom

         til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 2 måneder efter

         begæringen er fremsat. Valgbare er kun medlemmer, der enten er til stede

         på generalforsamlingen, eller ved fuldmagt har tilkendegivet at de vil

         modtage valg.

· §6 · Dagsorden ved generalforsamling:

       · 1. Valg af dirigent

       · 2. Formandens beretning

       · 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

       · 4. Bestyrelsens forslag

       · 5. Indkomne forslag

       · 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

       · 7. Valg af suppleant

       · 8. Valg af revisor

       · 9. Eventuelt

· §7 · Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

· §8 · Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder

         Hjørring Amts biavlerforenings interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.

         Eksklusionen kræver enstemmighed i bestyrelsen. Eksklusionen træder

         i kraft straks efter vedtagelse, men kan af den ekskluderede ankes til

         endelig afgørelse på generalforsamlingen. Begge parter har ret til at udtale

         sig inden afstemningen. der kræves 2/3 flertal for eksklusionen

       · Et bestyrelsesmedlem er inhabil ved behandling af egen sag, og suppleanten

         indkaldes.

· §9 · Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der er valgt for 2 år af gangen, således

         at fire er på valg i lige år og 3 i ulige år.

       . Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år umiddelbart efter

         generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer

· §10 · Kassereren fører regnskab, foretager udbetalinger og sørger for at få

           regnskabet rettidigt revideret.

· §12 · Regnskabsåret er fra 1/10 til den 30/9

         · Revisorens godkendelse af regnskabet må indeholde en bemærkning om

           pengemidlernes tilstedeværelse.